Skip to content
back
back
back
back
back

Termeni și condiții

Scopul Website-ului. 

Website-ul pe care îl vizitați (în continuare „Website-ul”) a fost conceput și realizat de Fida Pharma Romania (în continuare și „Compania” sau „Fidia”) ca infrastructură pentru comunicarea cu persoanele (în continuare „Utilizatorii”) interesate să obțină informații (date, texte, imagini, sunete etc., denumite în continuare, în mod colectiv, „Conținuturi” ) despre Companie și produsele și serviciile acesteia. Printre Conținuturile publicate de Fidia pe Website se regăsesc atât informații destinate Utilizatorilor (în continuare și „Public”), exprimate într-o formă ușor de înțeles, cât și informații de natură științifică destinate Utilizatorilor profesionişti din domeniul sănătăţii (în continuare „Profesionişti din domeniul sănătăţii”). Conținuturile Site-ului nu au scopuri promoționale și nici nu pot fi interpretate ca o ofertă sau o solicitare de a prescrie, furniza, cumpăra sau comercializa produse Fidia.  

Website-ul este administrat de Compania: 

Fida Pharma Romania,  

Strada Ermil Pangratti nr 3, etaj 1, sector 1, Bucuresti, 

telefon: 0040 372 717 947,  

email: info@fidiapharma.ro  

(„Fidia”) 

1. Reguli generale de navigare pe Website.

Accesul și navigarea pe Website, precum și consultarea, descărcarea și orice formă de utilizare a Conținuturilor Website-ului sunt supuse condițiilor prevăzute în acest document electronic (în continuare, în mod colectiv, „Condițiile” sau, individual, „Condiția “) și reglementărilor în vigoare, dacă se aplică. 

 

2. Acceptarea Condițiilor.

Accesul și navigarea pe acest Website implică acceptarea necondiționată de către Utilizatori a tuturor Condițiilor indicate în acest document electronic, în cea mai actualizată versiune a sa publicată de Fidia, pe care aceasta își rezervă dreptul de a o modifica periodic și care depășește și prevalează asupra oricărei alte versiuni anterioare, precum și asupra oricărei alte condiții specifice care, dacă este prevăzută pe oricare dintre paginile Website-ului, trebuie înțeleasă ca fiind inclusă pe deplin în aceste Condiții, precum și a oricăreia și tuturor prevederilor actuale și aplicabile ale legii. 

În cazul în care Fidia consideră că un comportament al Utilizatorilor reprezintă o încălcare a Condițiilor, Fidia își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune pe care o consideră adecvată, la discreția sa, împotriva acestor Utilizatori, fără nicio notificare prealabilă. Fidia își rezervă în mod expres dreptul de a invoca rezilierea dreptului de acces la Secțiunile rezervate ale Website-ului, dacă este cazul, și la Conținuturile respective pentru Utilizatorii care au încălcat condițiile, precum și eliminarea oricăror informații, programe și/sau materiale introduse pe Website de către respectivii Utilizatori. Se înțelege că Fidia nu își asumă nicio răspundere derivată din comportamentul Utilizatorilor și că toate drepturile Societății sunt valabile, inclusiv despăgubirea oricăror prejudicii. 

3. Limitarea răspunderii Fidia pentru Conținutul Website-ului.

Conținuturile Website-ului reprezintă informații despre Companie, precum și informații referitoare la activitățile de cercetare și dezvoltare desfășurate și la produsele și serviciile oferite.  

Informațiile și declarațiile care pot fi atribuite firmei Fidia vor fi identificate în mod expres ca atare prin declarații de răspundere specifice, dacă sunt înțelese de Fidia ca o expresie a poziției sale corporative cu privire la o anumită problemă. Orice altă informație sau declarație neautorizată în mod specific de către Fidia nu poate fi atribuită Companiei și nu vor exprima poziția sa oficială. 

De asemenea, Fidia avertizează în mod expres Utilizatorii, care iau cunoștință și recunosc, cu privire la caracterul strict informativ al Conținuturilor Website-ului și site-urilor conectate la acesta. Niciunui astfel de Conținut nu i se poate atribui, în niciun fel, valoarea de indicație sau prescripție medicală, diagnostică și/sau terapeutică, înlocuind relația de încredere existentă între pacient și medic. Fidia invită Utilizatorii să discute cu medicul lor despre Conținuturi și orice fel de informații legate de sănătate, precum și cu privire la oricare și toate prestațiile și/sau consultațiile medico-științifice, clinice și terapeutice, la diagnostic, prognostic și tratamentul bolilor, simptome, efecte secundare și reacții adverse. 

Informațiile referitoare la medicamentele care pot fi administrate numai pe bază de rețetă, dacă există, pot fi consultate numai în Secțiunile rezervate ale Website-ului, accesul la acestea fiind rezervat Profesioniştilor din domeniul sănătăţii, în conformitate cu prevederile legislației de referință aplicabile. 

Fidia a întocmit Conținuturile Website-ului pe baza cunoștințelor sale actuale, se angajează să controleze în mod continuu acuratețea și actualizarea acestora, dar nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele inexactități, inconsecvențe, informații incomplete sau inadecvate, erori sau lipsa de actualizare a acestora.  

Fidia își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor și serviciilor sale în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, de a le suspenda sau a le retrage de pe piață în orice țară din lume și în orice moment, precum și de a modifica, a corecta și a îmbunătăți, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, orice element al Conținuturilor Website-ului.  

Utilizatorii trebuie să consulte periodic Website-ul pentru a evalua în mod conștient toate elementele Conținuturilor, dacă acestea pot fi atribuite companiei Fidia, precum și orice actualizări ale Website-ului. 

Utilizatorii recunosc că accesul și navigarea pe Website, precum și utilizarea informațiilor care constituie Conținuturile acestuia, sunt răspunderea lor exclusivă. 

Nici Fidia și nicio terță parte eventual implicată în crearea, realizarea și publicarea Website-ului, precum și a oricărui alt site conectat la acesta, nu pot fi considerați răspunzători, în niciun fel, pentru niciun prejudiciu direct, incidental, consecvent sau indirect datorat accesului, utilizării sau neutilizării Website-ului sau a oricărui alt site conectat la acesta.  

Website-ul și Conținuturile sunt destinate navigării și consultării numai de către persoane peste vârsta indicată de legislația locală aplicabilă. În niciun caz nu vor fi luate în considerare solicitări din partea persoanelor sub această vârstă și nici nu va fi furnizat vreun răspuns. 

4. Limitări ale răspunderii Fidia în ceea ce privește securitatea cibernetică a Website-ului.

Companiei Fidia nu îi poate fi atribuită nicio răspundere ca urmare a efectelor cauzate de virus, spyware sau alte programe dăunătoare care nu au fost identificate și dezactivate de software-ul de securitate al Website-ului sau ca urmare a accesului sau navigării pe Website sau a descărcării de materiale, date, texte, imagini, video sau audio ale Website-ului sau a utilizării oricărei părți a Conținuturilor Website-ului. Fidia își rezervă dreptul de a întrerupe sau a suspenda Website-ul în orice moment, fără a-și asuma nicio răspundere, indiferent dacă întreruperea sau suspendarea este o consecință a acțiunilor sau omisiunilor companiei Fidia sau ale unor terțe părți. 

5. Limitarea răspunderii Fidia cu privire la Linkuri Interne și Externe. Opt–in.

Fidia își rezervă dreptul de a introduce pe Website, atât în Secțiunea publică, cât și în Secțiunile rezervate, dacă există, linkuri (în continuare „Linkuri”) care redirecționează Utilizatorii către alte pagini ale Website-ului (în continuare „Linkuri Interne”) sau, eventual, către site-urile altor Companii ale Grupului Fidia (și aceste linkuri sunt considerate, în temeiul și ca efect al acestor Condiții, Linkuri Interne) sau către site-uri ale unor terțe părți (în continuare „Linkuri Externe”) al căror Conținut este considerat de Fidia, la discreția sa, de interes pentru Utilizatori.  

În ceea ce privește Linkurile Interne, politica Fidia interzice comunicarea de către Fidia a Conținuturilor prin programe informatice ce pot fi activate în timpul navigării pe Website fără consimțământul Utilizatorilor, dacă este necesar conform legislației în vigoare.  

În ceea ce privește Linkurile Externe, politica de comunicare a Fidia interzice introducerea pe Website a unor linkuri către pagini secundare ale Website-urilor unor terțe părți, altele decât home page (în continuare „deep links”), întrucât Conținuturile publicate în paginile secundare sunt deținute de proprietarii Website-urilor conectate. Linkurile externe sunt furnizate Utilizatorilor Website-ului pentru facilitarea navigării. Fidia nu poate controla conținutul Linkurilor Externe. Prin urmare, Fidia își declină în mod expres orice răspundere legată de Conținuturile publicate pe site-urile menționate și de securitatea cibernetică a navigării acestora. Utilizatorii recunosc că Fidia nu are nicio răspundere legată de disponibilitatea sau Conținutul site-urilor la care se referă Linkurile Externe și că aceasta nu răspunde, direct sau indirect, pentru daunele care decurg din utilizarea Conținuturilor furnizate de aceste site-uri. Utilizatorii accesează aceste site-uri pe propriul risc și, prin urmare, accesându-le, recunosc că o fac prin voința și pe răspunderea lor exclusivă. Navigarea în site-urile conectate la Website prin Linkuri Externe este supusă regulilor stabilite de respectivii proprietari. Fidia avertizează în mod expres Utilizatorii că, prin activarea Linkurilor Externe, aceștia întrerup navigarea pe Website la alegerea lor și fără nicio constrângere. 

6. Drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Conținuturilor și asupra informațiilor terțelor părți.

Cu excepția unei declarații scrise exprese și specifice din partea Fidia, Conținuturile publicate pe Website sunt protejate, în ceea ce privește utilizarea, reproducerea și difuzarea totală sau parțială a acestora, prin drepturi exclusive de proprietate intelectuală (brevete, mărci comerciale înregistrate și/sau de facto, drepturi de autor și conexe, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi asupra software-ului, codului sursă, codului obiect, interfețelor grafice, API și bazelor de date și altor drepturi similare) care aparțin exclusiv Companiilor din Grupul Fidia.  Mărcile comerciale înregistrate și neînregistrate, semnele distinctive, logo-urile și denumirile companiilor prezentate pe Website sunt deținute exclusiv și/sau licențiate Companiilor din Grupul Fidia și nu vor fi utilizate și/sau exploatate de Utilizatori fără autorizarea prealabilă scrisă a Companiilor din Grupul Fidia. Conținuturile pot fi utilizate de Utilizatori numai cu respectarea reglementărilor în vigoare și ale Condițiilor; prin urmare, în lipsa autorizării explicite a acestor Companii, Conținuturile nu pot fi copiate, reproduse, diseminate, redirecționate și/sau transmise, nici măcar parțial, pe niciun fel de suporturi şi cu niciun fel de instrumente. Fidia avertizează în mod expres că orice reproducere, chiar parțială, a Conținuturilor Website-ului pe un alt website sau web server va fi urmărită în conformitate cu legile civile și penale. Utilizatorilor Website-ului nu le este recunoscut niciun drept de utilizare în scopuri economice a Conținuturilor aparținând companiilor Grupului Fidia sau a datelor, informațiilor și materialelor terțelor părți incluse în Website, nici cu referire la mărci comerciale, brevete, tehnologii, produse, procese, nici la alte drepturi de proprietate intelectuală ale Companiilor Grupului Fidia sau ale terțelor părți la care se face referire pe Website. Fără a aduce atingere restricțiilor aplicabile în mod specific Conținuturilor pe baza declarațiilor specifice din Website, aceste companii acordă Utilizatorilor autorizarea de a vizualiza, a descărca și a tipări Conținuturile numai pentru uz personal. În orice caz, Utilizatorii sunt obligați să nu elimine din Conținuturile descărcate sau tipărite nicio referire la drepturile de proprietate intelectuală ale Companiilor Grupului asupra acestor Conținuturi. Este interzisă separarea unor părți sau secțiuni din Conținuturile acestui Website și/sau reproducerea acestora pe site-uri administrate de terțe părți care nu au legătură cu Companiile Grupului Fidia. De asemenea, în lipsa autorizării explicite a acestor Companii este interzisă orice utilizare a conținuturilor acestui Website în scopuri care nu sunt strict personale. Utilizatorii se angajează să asigure Companiile Grupului Fidia împotriva oricărei reclamații, prejudiciu, răspundere, procedură judiciară și orice altă consecință prejudiciabilă care decurge din încălcarea regulilor referitoare la drepturile terțelor părți, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, drepturi de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, brevete, drepturi de proprietate intelectuală și industrială, concurență neloială și defăimare, pentru care Utilizatorii sunt răspunzători în timpul navigării pe Website și al utilizării Conținuturilor. Companiile Grupului Fidia nu acordă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele încălcări ale drepturilor terțelor părți rezultate din utilizarea ilegală, contrară Condițiilor sau, în orice caz, pentru utilizarea necorespunzătoare a Conținuturilor Website-ului de către Utilizatori. Fără a aduce atingere regulilor de protecție a confidențialității și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și oricăror acorduri contrare, toate informațiile și materialele trimise sau postate pe Website de către Utilizatori, prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc, vor fi prelucrate de Companiile Grupului Fidia ca informații neconfidențiale și neprotejate de secretul profesional sau industrial sau de vreo obligație de secret, legală sau contractuală, cu excepția cazului în care sunt prevăzute altfel de către Companiile Grupului. Cu excepția interdicțiilor legale sau acordurilor specifice, încheiate ulterior între Companiile Grupului Fidia și Utilizatori, prin operațiunile de trimitere și/sau redirecționare către Website Utilizatorii cesionează și Companiile Grupului Fidia dobândesc toate drepturile și titlurile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, asupra tuturor datelor, informațiilor, Conținuturilor și materialelor trimise sau redirecționate către Website, cu toate drepturile de utilizare și exploatare de către Companiile Grupului Fidia incluzând, doar cu titlu exemplificativ, reproducerea, transmiterea, publicarea și pe cale electronică, precum și trimiterea sau redirecționarea către personalul companiilor Grupului Fidia și/sau către terțe părți. De asemenea, utilizatorii recunosc că Societățile din Grupul Fidia au toate drepturile de folosire și utilizare în scopuri economice a oricăror informații, date, idei, concepte, know-how sau soluții tehnice ce fac obiectul comunicărilor primite prin intermediul Website-ului în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, dezvoltarea, producerea, promovarea și comercializarea produselor și/sau serviciilor pe baza acestor informații. 

7. Reguli finale.

În cazul în care una dintre Condițiile prevăzute în acest document electronic este considerată nulă, invalidă sau ineficace datorită încălcării oricăreia dintre regulile obligatorii aplicabile, această Condiție va fi interpretată și aplicată prin respectarea respectivei reguli obligatorii și, în același timp, prin abaterea în cea mai mică măsură posibilă de la intenția comună a părților, așa cum este exprimată în textul Condiției neaplicate. În cazul în care acest lucru nu este posibil, Condiția în cauză va fi total sau parțial neaplicată, în favoarea reglementării legale obligatorii aplicabile în speță. Posibila neaplicare a uneia sau mai multor Condiții din prezentul document nu implică neaplicarea celorlalte Condiții. Accesând Website-ul Utilizatorii recunosc că acceptă, pentru toate litigiile referitoare la accesul și navigarea pe oricare pagină și/sau Secțiune a Website-ului și/sau utilizarea, sub orice formă, a Conținuturilor publicate în acesta și/sau la interpretarea și punerea în aplicare a Condițiilor, aplicarea exclusivă a dreptului material și substanțial Român și alegerea jurisdicției exclusive Române, alegând competența teritorială exclusivă a Tribunalului București, totul fără a aduce atingere prevederilor legislației locale de referință pentru protecția consumatorilor, dacă este cazul. Utilizatorii recunosc că versiunile tipărite ale acestui document electronic și ale oricărei comunicări din partea Fidia, transmisă electronic sau publicată pe Website, reprezintă probe scrise admisibile, în conformitate cu legislația de referință aplicabilă, în orice procedură judiciară sau administrativă. Fidia își rezervă dreptul de proprietate și exercitarea tuturor drepturilor care nu sunt atribuite în mod expres Utilizatorilor prin Condițiile prevăzute în acest document informatic.  

Politica de comunicare a Fidia își propune să pună la dispoziția Utilizatorilor instrumente din ce în ce mai eficiente pentru a asigura transparența corporativă.  

Prin urmare, vă invităm să consultați periodic această pagină pentru a verifica prezența unor eventuale actualizări.

Notă de informare publicată pe data de 1 august 2022